19/03/2021 | 301 |
0 Đánh giá

ATP Accounting sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về quy định về lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021; Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý; Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN,...

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 chi tiết 

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN kê khai Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN kê khai Thuế GTGT theo tháng

1

20/1/2021

Tờ khai thuế GTGT T12/2020

30/1/2021

Tờ khai Thuế TNCN T12/2020

Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2020

Tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý IV/2020

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý IV/2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2

20/2/2021

Tờ khai thuế GTGT T1/2021

Tờ khai thuế TNCN T1/2021

3

20/3/2021

Tờ khai thuế GTGT T2/2021

Tờ khai thuế TNCN T2/2021

31/3/2021

Tờ khai quyết tóan thuế TNDN năm 2020

Tờ khai quyết tóan thuế TNDN năm 2020

Tờ khai Quyét toán thuế TNCN năm 2020

Tờ khai Quyét toán thuế TNCN năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

4

20/4/2021

Tờ khai thuế GTGT T3/2021

Tờ khai thuế TNCN T3/2021

30/4/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý I/2021

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý I/2021

5

20/5/2021

Tờ khai thuế GTGT T4/2021

Tờ khai thuế TNCN T4/2021

6

20/6/2021

Tờ khai thuế GTGT T5/2021

Tờ khai thuế TNCN T52021

7

20/7/2021

Tờ khai thuế GTGT T6/2021

Tờ khai thuế TNCN T62021

30/7/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý II/2021

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý II/2021

8

20/8/2021

Tờ khai thuế GTGT T7/2021

Tờ khai thuế TNCN T72021

9

20/9/2021

Tờ khai thuế GTGT T8/2021

Tờ khai thuế TNCN T8/2021

10

20/10/2021

Tờ khai thuế GTGT T9/2021

Tờ khai thuế TNCN T9/2021

30/10/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2021

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý III/2021

BC tình hình sử  dụng Hóa đơn Quý III/2021

11

20/11/2021

Tờ khai thuế GTGT T7/2021

Tờ khai thuế TNCN T72021

12

20/12/2021

Tờ khai thuế GTGT T7/2021

Tờ khai thuế TNCN T72021

 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI NGHỈ LỄ 30/4 và 01/5/2021: 

1. Nộp Tờ khai thuế GTGT + Tiền thuế GTGT (nếu có) 

- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là 20/4

- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là 30/4

2. Nộp tờ khai thuế TNCN + Tiền thuế TNCN (nếu có)

- Cũng giống nhu Tờ khai thuế GTGT 

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý (Dành cho những doanh nghiệp mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN)

- Chậm nhất là ngày 30/4

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là 20/4

- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là 30/4

5. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2021

- Chậm nhất là ngày 30/4

Chú ý: Nếu DN nộp chậm nộp các loại báo cáo thuế trên thì các bạn sẽ bị phạt chậm nộp.  


Bình luận